top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zpracovávání osobních údajů a vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Kdo vaše údaje zpracovává?

Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi správce osobních údajů společnost A4C project s.r.o., sídlem Novosady 350/26, 784 01 Litovel, IČ: 07686838. Pro účely nakládání a zpracování Vašich údajů se považuje za správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Kontaktovat Nás můžete prostřednictvím e-mailu: cerny@a4cproject.cz.

Jaké údaje zpracováváme?

Správce pracovává a nakládá pouze s těmi osobními údaji, které Správci sami poskytnete nebo jsou o Vaší osobě veřejně dostupné (např. prostřednictvím internetových stránek, profilů, veřejných registrů, a tak podobně).

Zejména se jedná o Vaše:

a)  Jméno a příjmení

b)  Identifikátory  - např. IČO, DIČ a jiné jednoznačné identifikátory…

c)  Síťový identifikátory  - např. IP, označení, profily,...

d)  Kontaktní údaje - např. telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo datové schránky, zmocněnce pro     doručování, zástupce, profily na sociálních 

sítích...

Jak o Vás Správce osobní údaje získává?

Údaje od Vás získává Správce např. prostřednictvím komunikace s Vámi, ať už prostřednictvím komunikace na dálku (vyplnění e-mailového formuláře, e-mail, telefon, SMS, sociální sítě, …) nebo při osobním setkání.

Proč Vaše osobní údaje Správce zpracovává a na základě jakého důvodu?

Správce Vámi poskytnuté osobní údaje používá:  

-   k Vaší jednoznačné identifikaci, 

-   pro komunikaci s Vámi, 

-   k plnění Vámi svěřených úkolů

-   pro plnění zákonem stanovených povinností a ochraně práv a nároků

-   pro uplatnění Vašich oprávněných zájmů i oprávněných zájmů Správce

 

Zákonnými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

-   plnění a splnění uzavřených smluv 

-   plnění zákonem stanovených povinností např. pro plnění účetních povinností, daňových povinností a povinností vyplývajících z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění, pojistných smluv

-   z důvodu oprávněných Našich zájmů např. k ochraně a prokázání práv a právních nároků, komunikace s Vámi

Jak dlouho údaje o Vás Správce eviduje?

 

1.  Evidování Vámi svěřených osobních údajů z důvodů stanovených zákonem

Trvá po dobu zákonem uvedené doby pro jejich uchovávání. Tato doba se počíná běžet zpravidla dnem následující po dni, kdy se rozhodná událost uskutečnila. Její délka je závislá na konkrétní povinnosti stanovené v zákoně.

 

2.  Evidování Vámi svěřených údajů z důvodu oprávněných zájmů a smluvních plnění

V tomto případě uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění Našich práv a nároků, soudních sporů, správních řízení, atd., maximálně však 5 let od ukončení smlouvy jejím splněním nebo 5 let po uplynutí právní moci rozhodnutí v případě soudních a správních řízení, je-li nutné Naše práva uplatnit u orgánu veřejné moci.

 

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva:

1.  Právo na přístup k Vašim osobním údajům 

Máte právo na informace o zpracování Vašich údajů a přístupu k nim.

 

2.  Právo na opravu Vašich osobních údajů 

Máte právo na opravu nesprávné či nepřesné informace nebo doplnění Vašich osobních údajů.

 

3.  Právo na výmaz Vašich osobních údajů 

V  případech stanovených zákony nebo Nařízením máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li pro to splněny podmínky uvedené v Nařízení (např. pokud již Správce nemá žádný zákonný důvod ke zpracovávání Vašich osobních údajů).

 

4.  Právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo žádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů.

 

5.  Právo vznést námitku proti neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů

Při zpracovávání pro účely oprávněných zájmů máte právo vznést námitku proti tomuto zpracovávání. V takovém případě dojde k posouzení, zda Vaše práva a svobody převažují náš oprávněný zájem. Je-li Vaše námitka důvodná, zanecháme dalšího zpracování pro účely oprávněného zájmu Správce. 

 

6.  Právo na stížnost dozorovému úřadu

Máte-li pochybnosti nebo domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se s Vaším dotazem či stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.uoou.cz.

 

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: cerny@a4cproject.cz.

Tyto zásady jsou platné od 1. 3. 2022.

bottom of page